Gebruikersvoorwaarden MVO-balans

De MVO-balans is een product van:

Stichting Stimular gevestigd te Rotterdam, KvK 41133987 en wordt in opdracht van Stimular onderhouden door Dreamsolution gevestigd te Delft.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • MVO-balans: de online applicatie op https://online.mvobalans.nl
 • Gebruiker: iemand die gebruik maakt van de MVO-balans

Privacy

 • Stimular beschouwt alle data die een gebruiker invult als strikt vertrouwelijk.
 • Gebruikersgegevens en bedrijfsdata die zijn ingevuld, worden niet aan derden (dus andere partijen dan Stimular en Dreamsolution) verstrekt tenzij:
  • dit wettelijk wordt vereist;
  • het noodzakelijk is voor het versturen van facturen en nieuwsbrieven, kortom voor het klantencontact.
  • het noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures;
  • het noodzakelijk is voor het verrichten van accountantscontrole;
  • de gebruiker daar zelf toestemming voor geeft.
 • Stimular verwijdert of wijzigt geen gegevens in een MVO-balans, de gebruiker is daar zelf toe in staat en voor verantwoordelijk.
 • Stimular heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met de bedrijven die betrokken zijn bij het ontwikkelen en in de lucht houden van de MVO-balans en het versturen van de nieuwsbrief. In deze verwerkersovereenkomsten is vastgelegd dat de verwerkers veilig en zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze gegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan het goed laten functioneren van de Milieubarometer.
 • Stimular informeert alle actieve gebruikers van de MVO-balans een paar keer per jaar over ontwikkelingen in en rond de MVO-balans en Duurzaam Ondernemen.

Beveiliging

 • Stimular zorgt ervoor dat de MVO-balans goed is beveiligd. Wat Stimular daaraan doet (en wat de gebruiker zelf kan bijdragen aan veilig gebruik van een internetapplicatie) leest u in Veilig werken met de MVO-balans
 • Van de data wordt regelmatig een back-up gemaakt, zodat de kans op verloren gaan van ingevoerde gegevens minimaal is.

Eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten van de MVO-balans berusten bij Stichting Stimular.
 • Natuurlijk mogen gebruikers hun eigen resultaten uit de MVO-balans (grafieken, tabellen, balansoverzicht) openbaar maken, daar is de MVO-balans voor bedoeld.
 • Afgezien van bovenstaand gebruik blijven afbeeldingen, animaties, software, programmascripts en andere materialen van de MVO-balans eigendom van Stimular en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Stimular worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht, dan wel ter beschikking van derden gesteld.
 • Het is een gebruiker niet toegestaan om zonder de toestemming van Stimular een variant of afgeleide van het resultaat te (laten) maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te (laten) passen of te gebruiken of te verkopen.

Gebruik

 • Een registratie bij de MVO-balans geeft een gebruiker het recht de onlineapplicatie MVO-balans te gebruiken.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan de beveiliging van de applicatie en de broncodes te verwijderen of te ontwijken.

Kosten, wijziging

 • Voor abonnees op de Milieubarometer is de MVO-balans gratis.
 • Ook voor gebruikers zonder Milieubarometerabonnement is de MVO-balans nu gratis. Mochten we ooit besluiten om hiervoor kosten in rekening te brengen, dan zullen we uw account beëindigen tenzij u expliciet aangeeft dat u de MVO-balans wilt blijven gebruiken tegen betaling.
 • Als u gebruik wilt maken van de Milieubarometer ten behoeve van uw milieucijfers voor de MVO-balans heeft u een abonnement op de Milieubarometer nodig. De kosten daarvan vindt u op de website van de Milieubarometer.
 • Standaard kan er per e-mailadres één MVO-balans aangemaakt worden.
 • Maar, als u beheerder bent van meerdere Milieubarometerabonnementen, dan kunt u per Milieubarometerabonnement één MVO-balans bijhouden. Dit merkt u vanzelf als u inlogt bij de MVO-balans.

Garantie en aansprakelijkheid

 • Stimular zal zich inspannen om fouten in de software van de MVO-balans die de functionaliteit van de applicatie belemmeren zo spoedig mogelijk te herstellen nadat deze zijn ontdekt.
 • Gesignaleerde fouten die de functionaliteit niet belemmeren zal Stimular pas bij een volgende versie van het programma herstellen.
 • Hoewel Stimular zich inspant om fouten en gebreken te voorkomen garandeert zij niet dat het aangeboden product vrij is van fouten of gebreken.
 • Stimular is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de onlineapplicatie of schade van welke aard dan ook.
 • Het verloren gaan van gegevens door schuld van de gebruiker valt buiten verantwoordelijkheid van Stimular.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor geheimhouden van eigen wachtwoord.

Geschillenbeslechting

 • Partijen zullen zich, alvorens een geschil aanhangig te maken, inspannen om tot een minnelijke regeling te komen.
 • Geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.
 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.